crawl

crawl
I
[krɔ:l] n սողում, դանդաղ շարժում. at a crawl կրիայի դանդաղ քայլերով. go for a crawl խսկց. դանդաղ զբոսնել. go for a pub crawl գնալ խմելու. the crawl մրզ. կրոլ. (լողի ձև)
II
[krɔ:l] v սողալ. դանդաղ շարժվել. snakes/insects crawl օձերը/միջատները սողում են. The baby was crawling on the floor մանկիկը սո ղում էր հատակին. The dog crawled into/out of his kennel Շունը ներս/դուրս սողաց իր բնից. The weeks crawled by փխբ. Շաբաթները դանդաղ անցնում էին. (քծնել) crawl to smb մեկի առաջ ստո րաքարշություն անել. (վխտալ) The ground was crawling with ants Մրջյունները վխտում էին չորս կողմը

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • crawl — crawl …   Dictionnaire des rimes

 • crawl — [ krol ] n. m. • 1905; mot angl., de to crawl « ramper » ♦ Nage rapide qui consiste en un battement continu des jambes et une rotation alternative des bras. Nager le crawl. ● crawl nom masculin (anglais crawl, de to crawl, ramper) Nage sur le… …   Encyclopédie Universelle

 • Crawl — or crawling may refer to: Crawling (Pottery), Crawling occurs when the glaze hasn t properly adhered to the bisqued clay. Crawling (human), any of several types of human quadrupedal gait Limbless locomotion, the movement of limbless animals over… …   Wikipedia

 • Crawl — Le crawl est le type de nage le plus rapide actuellement, utilisé lors des épreuves de nage libre pour cette raison. C est l un des deux styles de nage asymétrique avec le dos. Sommaire 1 …   Wikipédia en Français

 • Crawl — «Crawl» Сингл Криса Брауна из альбома Graffiti Выпущен 23 ноября 2009 Формат Digital download, CD Записан 2009 Жанр R B …   Википедия

 • Crawl — (kr[add]l), v. i. [imp. & p. p. {Crawled} (kr[add]ld); p. pr. & vb. n. {Crawling}.] [Dan. kravle, or Icel. krafla, to paw, scrabble with the hands; akin to Sw. kr[aum]la to crawl; cf. LG. krabbeln, D. krabbelen to scratch.] 1. To move slowly by… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Crawl (EP) — Crawl EP by Entombed Released 1990 Recorded Sunlight studios Genre Death metal …   Wikipedia

 • crawl — crawl·er; crawl·ing·ly; crawl·ing·ness; crawl; …   English syllables

 • crawl — crawl1 [krôl] vi. [ME craulen < ON krafla < Gmc base * krab , *kreb , to scratch (> Ger krabbeln): for IE base see CRAB1] 1. to move slowly by dragging the body along the ground, as a worm 2. to go on hands and knees; creep 3. to move or …   English World dictionary

 • Crawl — 〈[krɔ:l] n.; s; unz.〉 = Kraul * * * Crawl [krɔ:l ], das; s <meist o. Art. u. ungebeugt> (Sport seltener): Kraul. * * * Crawl [krɔ:l], das; s <meist o. Art. u. ungebeugt> (Sport seltener): ↑Kraul …   Universal-Lexikon

 • crawl|y — «KR lee», adjective, crawl|i|er, crawl|i|est. Informal. feeling as if things are crawling over one s skin; creepy …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”